Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (Mẫu NA8) 

 


 Ảnh – photo 2x3 cm

See notes (2)Mẫu (Form) NA8

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)
INFORMATION FORM FOR TEMPORARY RESIDENT CARD
Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam
For temporary resident foreigners in Viet Nam

1- Họ tên (chữ in hoa): ..................................................................................................

    Full name (in capital letters)                                                                        

2- Giới tính: Nam  *      Nữ    *                  3-  Sinh ngày ........tháng …....năm………….

     Sex:         Male        Female                       Date of birth (day, month, year)                    


4- Quốc tịch gốc: ....................................... 5- Quốc tịch hiện nay: ...............................

     Nationality at birth                                                       Current nationality

6- Nghề nghiệp/ chức vụ: ...............................................................................................

    Occupation/ position

7- Hộ chiếu số: ........................... Loại: Phổ thông   Công vụ   Ngoại giao

     Passport Number                     Type:   Ordinary         Official         Diplomatic

    Cơ quan cấp: ................................ có giá trị đến ngày ............/............/………

    Issuing authority                                      Expiry date (Day, Month, Year)           

 8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

      Your residential and business address before coming to Viet Nam

   - Địa chỉ cư trú Residential address:..................................................................................


.....................................................................................................................................

   - Nơi làm việc Business address: .................................................................................

.....................................................................................................................................

9- Nhập cảnh Việt Nam ngày:........./…......../...........       qua cửa khẩu: ........................

    Date of the latest entry into Viet Nam  (Day, Month, Year)        via entry port                 

    Mục đích nhập cảnh: (3).............................................................................................

    Purpose of entry

10- Được phép tạm trú đến ngày:….…/ ………/ …………...

      Permiited to remain until (Day, Month, Year)

- Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam Temporary residential address in Viet Nam: ............................

...................................................................................................................................      

- Điện thoại liên hệ/Email:..........................................................................................


    Contact telephone number/email

11- Nội dung đề nghị Requests:

    - Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày: ........./........./..............       

To issue a Temporary Resident Card valid until (Day, Month, Year)


    - Lý do Reason (s): (4)...................................................................................................

    Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

    I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are coerrect.

 

Làm tại……...................., ngày.......tháng........năm..........

Done at                                   date  (Day, Month, Year)


Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

The applicant’s signature and full name

 

 

 

Ghi chú Notes:

(1)    Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân; nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3)

         Submit in person one completed application  form enclosed with passport and the sponsoring application by the hosting organization/ family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligible for the Temporary Resident Card categorized as NG3)

(2)    Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

         Enclosed 02 recently – taken photos in 2x3cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3)    Ghi rõ vào làm việc gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân.

         Specify business purpose IN Vietnam or family visit purpose.

(4)    Ghi rõ lý do: làm việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minh.

         Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit and enclose supporting documents.

 

 

               
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h