Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú NA7 (Mẫu NA7)

Mẫu (Form) NA7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:.........................        (1)


I.    Người bảo lãnh:
    1- Họ tên:    
    2- Giới tính:    Nam     Nữ     3- Sinh ngày …… tháng …… năm ........  
    4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): .....................................................  
        ..............................................................................................................
      - Địa chỉ tạm trú (nếu có): ........................................................................  
        ..............................................................................................................
      - Điện thoại liên hệ/Email: ........................................................................  
    5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số: ..................................................  
    6- Nghề nghiệp: ................. Nơi làm việc hiện nay:   ...................................
        ..............................................................................................................

II. Người được bảo lãnh:
STT Họ tên
(chữ in hoa)
Giới tínhNgày tháng năm sinh
Quốc tịchHộ chiếu sốQuan hệ
(2)

III. Nội dung bảo lãnh:
    1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).
    2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại    , ngày …… tháng …… năm……
Người bảo lãnh
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh.               
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h