Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (Mẫu NA13)

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR PERMANENT RESIDENT CARD

RENEWAL/ REISSUANCE

(Dùng cho người nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam)

(For temporary residence foreigners in Viet Nam)

 

1- Họ tên (chữ in hoa): ....................................................................................................................

Full name (in capital letters)

Họ tên khác (nếu có): ......................................................................................................................

Other names (if any)

2- Giới tính: Nam     Nữ     3- Sinh ngày.......tháng…….năm

Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: .....................................................................................................................................

Place of birth

5- Quốc tịch gốc: ...........................6- Quốc tịch hiện nay:................................................................

Nationality at birth Current nationality

7- Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................

Occupation

8- Nơi làm việc (tên cơ quan, tổ chức): ............................................................................................

Employer (Name of organization)

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Business address

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email: .......................................................................................................................................................

9- Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

Permanent residential address

Số nhà: Đường/ phố/ thôn .................................................................................................................

House number Street/Road/Village

Phường /xã Quận/huyện ...................................................................................................................

Ward/commune District

Thành phố/ Tỉnh ...............................................................................................................................

City/Province

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email:................................................................

10- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số:..................................................................................

Passport or International Travel Document number

Cơ quan cấp: ............................................................................. có giá trị đến ngày:……../……../

Issuing authority Expiry date (Day, Month, Year)

11- Thẻ thường trú số: ....................................................................................................................

Permanent resident card number

Cơ quan cấp:....................................................................................... ngày cấp: ………/………/

Issuing authority Issuing date (Day, Month, Year)

 

 12- Thân nhân Family members

Quan hệ (3)

Relationship

Họ tên

Full name

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

Quốc tịch

Nationality

Nghề nghiệp

Occupation

Chỗ ở hiện nay

Current residential address

           
           
           
           

13- Nội dung đề nghị Requests:

                  + Đổi thẻ thường trú 

                  To renew the Permanent Resident Card

                  + Cấp lại thẻ thường trú 

                  To reissue the Permanent Resident Card

- Lý do (4) ....................................................................................................................

Reason

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

Xác nhận của Công an phường, xã

nơi người nước ngoài thường trú (5)

Certified by the Ward/Commune Public Security where the applicant is residing permanently

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Signature, full name, title and stamp

Làm tại: …………..ngày…...tháng…..năm…….

Done at date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

The applicant’s signature and full name

 


Ghi chú Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản, nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xin thường trú.

Submit in person one completed form at the Immigration Office of Province/ Central City Public Security where the applicant is applying for permanent residency.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu ( 01 ảnh dán vào đơn và 01ảnh để rời)

Enclose 02 recently taken photos in 2x3 cm size, with white background, front view, bare head and without sunglasses ( one photo on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ bố, mẹ, vợ, chồng, con.

State clearly the information about parents, spouse and children.

(4) Ghi rõ lý do bị mất/ hư hỏng/ thay đổi nội dung ghi trong thẻ.

Specify the reason whether it is loss, damage, modification of details on the Card.

(5) Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai ghi tại Mục 1,2,3,9,12

Points 1,2,3,9,12 are certified by the Chief of the Ward/ Commune Public Security

               
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h