Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Mẫu thống kê người nước ngoài tạm trú (Mẫu NA18)Mẫu NA18 - Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an


Chi tiết xem trong file đính kèm