Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (NA17)

Mẫu (Form) NA17

 Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01 năm  2015

Tên cơ sở lưu trú:……   ……………… (1)

Địa chỉ:……………………..…………………

Điện thoại:…………………………..………..

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

              ………., ngày…….tháng…..năm……                        

  

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

   Kính gửi: …………………………….

 

STT

Họ Tên

Giới tính

Sinh ngày,        t     tháng,       năm

Quốc tịch

Loại, số hộ chiếu

(2)

Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực

(3)

Ngày, cửa khẩu nhập cảnh

(4)

Mục đích nhập cảnh

 

Tạm trú (từ ngày đến ngày)

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận

(của đơn vị tiếp nhận)

Đại diện cơ sở lưu trú

(Ký, ghi rõ họ tên)