Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Mẫu giới thiệu con dấu, chữ ký (Mẫu NA16)

..........................................................(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số:....................

V/v giới thiệu con dấu, chữ ký

....................., ngày.........tháng...........năm........

Kính gửi:...................................................................................(2)

....................(3)........................... được thành lập theo ............................(4)......................... cấp ngày......./........./......... Quyền để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại quý cơ quan, cụ thể:

1- Mẫu con dấu:

 

 

 

 

  

2- Người đại diện theo pháp luật: Ông (bà):..............................................................................

- Quốc tịch:...........................................CMND/Hộ chiếu số:....................................................

- Địa chỉ thường trú/tạm trú:......................................................................................................

- Mẫu chữ ký:

 

 

 

 

 

   

 

Xin giới thiệu để quý cơ quan phối hợp công tác./.


Thủ trưởng cơ quan/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(3) (5) Tên cơ quan/tổ chức

Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

(4) Ghi rõ Giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức và kèm theo bản sao có chứng thực