Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với công dân Việt Nam XNC
ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU (Mẫu/Form X08)

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU (Mẫu/Form X08). Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an. Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

 (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

 

 

Họ và tên………................................................... 2. Nam    Nữ  …………….     

Sinh ngày.............tháng............năm............... Nơi sinh (tỉnh, TP).........................

Giấy CMND/thẻ CCCD số……….. Ngày cấp.../.../.... Nơi cấp (tỉnh, TP)………..

Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)................................................................

.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay........................................................................................................

Điện thoại:………………………………………………………………………..

Ngày nhập cảnh Việt Nam :............/......./...........qua cửa khẩu:.............................

Hộ chiếu phổ thông bị mất, số:...................ngày cấp:............/......./........................

Cơ quan cấp hộ chiếu:.............................................................................................

Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi:........giờ....., ngày............./......./...........................

Tại...........................................................................................................................

     Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

        Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                               Làm tại…, ngày…..tháng……năm….........

                                                                               NGƯỜI KHAI BÁO

                                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)