Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu cho người NN
Bản khai mẫu đơn đề nghị cấp,bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu (Form) N14/M    

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1) 
Application for visa renewal, replacement or modification, length of stay extension 
(dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

 

1- Người làm đơn /Details of the applicant:

    Họ tên (chữ in hoa): ..... JOHN LOUISE..............................................................Giới tính: Nam R Nữ  
     Full name (in block letters)                                                                        Sex          Male     Female

    Sinh ngày ..01...tháng ...04...năm ....2003.......Quốc tịch: ..............New Zealand................................. 
     Date of birth (day, month, year)                                Nationality

    Hộ chiếu số: ...AB123678.......có giá trị đến ngày..03../..09../..2009.. Nghề nghiệp: ...học sinh.............
     Passport number                          Expiry date (day, month, year)                       Occupation

    Ngày nhập cảnh Việt Nam:..06/01/2008............. Mục đích nhập cảnh: .....theo cha.............................. 
     Date of latest entry                                                        Purpose of entry

    Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .......1 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM .......................... 
     Current residential address in Viet Nam

    Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ...8823123..........................................................................

2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh: 
     Details of the receiving, sponsoring agency/employer or guarantor in Viet Nam

  - Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the receiving, sponsoring agency/employer ....Trường Quốc tế ACG Việt Nam...

     Địa chỉ /Address ..............Ấp 2, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM .......................................................

     Điện thoại liên hệ /Contact telephone number......7471234.......................................................................

  - Thân nhân: họ tên ................................................................... Ngày sinh: ....................................... 
      Full name of the guarantor (a relative of the applicant)                              Date of birth (day, month, year)

     Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: ..................................................................... 
      Identify card/ Passport/ Permanent Residence Card number

     Cấp ngày: ....................................cơ quan cấp: ............................................................................... 
      Date of issue                                        Issuing authority

     Quan hệ với người làm đơn /Relationship to the applicant .........................................................................

     Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ........................................................................................... 
      Permanent/ temporary residential address in Viet Nam

     Điện thoại liên hệ /Contact telephone number .........................................................................................

3- Nội dung đề nghị:

  - Cấp thị thực:      một lần     nhiều lần  R  có giá trị đến ngày: ...30......../...09......./.....2008................. 
     Entries requested     Single           Multiple           Validity to (day, month, year)

  - Bổ sung, sửa đổi thị thực / Visa modified as: .......Xin Visa dưới 6 tháng nhiều lần ...................................

  - Gia hạn tạm trú đến ngày: ........../............/..................... 
     Length of stay extended to the date (day, month, year)

  - Lý do /Reasons for the request: ............theo cha......................................................................................

4- Những điều cần trình bày thêm /Additional explanations: .......................................................................

    ........................................................................................................................................................

 

                                                                                    ..TP.HCM....., ngày......tháng..05..năm..2008........ 
                                           
                               Place and date (day, month, year) of the application

Xác nhận (2) /Certified by 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
Signature, fullname, title and seal

Người bảo lãnh /The sponsor 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and fullname

Người đề nghị /The applicant 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and fullname


                                                                                                                                                                                     JOHN LOUISE

          

                                                                                                                                                               
Ghi chú Note on the mark (1), (2):

(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 
(To apply, please submit a completed application form anclosed with his/her in peron at the Immigration Office).

(2)Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú. 
(Certification is given by the chief of the receiving, sponsoring agency/organization of the applicant or of the Chief Police of the Ward/Commune where the sponsor resides).